Lori Prestasaun Servisu Públiku Governu Nian Besik Liu Ba Povu.

Simplifika Prosesu Atendimentu Servisu Públiku iha fatin ida deit liu-husi Balkaun Uniku. Fasil no lais liu-tan.

Aplikasaun Fasil Iha Pasu Tolu De’it!

 1. Empty

  data

  Pasu 1

  Halo Kompletu Formuláriu No Aneksa Dokumentu Ne'ebé Presiza.

 2. Empty

  data

  Pasu 2

  Submete ba Rejistu Online no Hein ba Aprovasaun.

 3. Empty

  data

  Pasu 3

  Hetan Aprovasaun No Hein To'o Prosesu Ne'e Remata.

Hili Servisu Oioin Ne'ebé Ita Boot Presiza Iha Ne'e.

Presiza enkontru ho ofisiál ida?

Uza serbisu governu nian ne'e komesa agora ba oin, husi fatin nebe de'it, no iha tempu saida de'it!

Pergunta Frekuentemente

Prosesu baibain ba aplikasaun governu nian halo nusaa?

Tempu prosesu normál ba ita-nia aplikasaun sei la liu semana ida, maibé depende ba tipu servisu ne'ebé ita-boot sira aplika ba. Ita-boot nia aplikasaun sei akompaña husi ofisiál ida no ita-boot sei hetan komentáriu ou feedback ruma atu halo tuir hodi bele halo susesu ita nia prosesu aplikasaun.

Dokumentu ida-ne'ebé mak obrigatóriu ba aplikante governu nian?

Kualkér dokumentu legál ne'ebé fó sai husi entidade governu nian sei obrigatóriu ba aplikante ida, hanesan: Bilhete-identidade, Sertidaun Moris RDTL, Deklarasaun Suku, Deklarasaun hosi Polísia, Kartaun Eleitoral, etc. Maibé, dokumentu sira ne'ebé presiza sei bazeia ba tipu servisu ne'ebé ita hili ona.

Oinsá mak aplikante sira bele halo monitorizasaun ba sira-nia submisaun nia estatutu?

Aplikante sira bele halo monitorizasaun ba sira-nia submisaun nia estatutu liuhusi tama ba sistema no haree sira-nia submisaun ka pedidu nia estatutu.

Bele rekuza submisaun ba aplikasaun?

Sin, bele rekuza submisaun ba aplikasaun:

 • Se Ita-nia dokumentu sira la kompletu.
 • Se Ita nunka halo tuir ka konfirma fali ba ofisiál ida nian pergunta sira.
 • Se iha problema tékniku ruma ne'ebé halo susar atu kompleta orden ne'e.

Iha kazu hirak-ne'e, ita sei hetan informasaun liu hosi e-mail kona-ba rekomendasaun sira no pasu sira tuir mai atu foti, ida-ne'e hodi asegura katak ita-nia pedidu tuir mai bele hetan konsiderasaun ho susesu.

Se ha'u iha pergunta ruma, ha'u bele ko'alia ho se?

Favór haruka e-mail ba portalmunicipal.mae@gmail.com ka kontaktu (+670) 333 9077 entre tuku 8 dadeer to'o tuku 5 lokraik, husi Segunda to'o Sesta eseptu feriadu públiku ka deklara loron pontu toleránsia husi Governu.

Iha Pergunta Ruma?

Favór husik pergunta saida deit ita boot hakarak husu iha ne’e.

/ 240

Ita-nia dadus submete tiha ona

Ami nian ekipa halo revizaun hela ba ita-nia dadus ne'ebé ita submete ona. Verifikasaun bele lori tempu uitoan. Obrigadu ba ita-nia pasiénsia!

Konteúdu hotu-hotu pertense ba © Ministério da Administração Estatal. Direitu hotu-hotu reservadu.

Rua 20 de Maio, n°43, Dili, Timor-Leste

Sponsors